Energy Savings - Energy Saving Projects

Mô hình triển khai dự án tiết kiệm năng lượng - Ngành sản xuất kim loại
Dự án tiết kiệm năng lượng triển khai trong ngành sản xuất kim loại có thời gian thu hồi vốn 1 tháng

Tóm tắt các kết quả nghiên cứu về sản xuất sạch hơn trong ngành Sản phẩm kim loại:

Công ty và phạm vi triển khai

Các kết quả

Thời gian

Với sự hỗ trợ của

VINAPIPE

Ống mạ kẽm: 15,000 tấn/năm

Đầu tư: 191 triệu đồng
Tiết kiệm: 3.663 triệu đồng / năm

Giảm lượng kẽm tiêu thụ từ 120 kg/tấn sản phẩm xuống 93 kg/tấn sản phẩm (22%), giảm lượng axit thải ra môi trường

1999-2000

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định

Dây mạ kẽm – tập trung chủ yếu vào khâu làm sạch: 9000 tấn/năm

Đầu tư: 320 triệu đồng
Tiết kiệm: 139 triệu đồng/năm

Giảm 39% sản phẩm chât slượng kém, 47% sản phẩm xử lý lại, giảm 2% HCl tiêu thụ, 2% sắt, 4.6% điện và 13,3% than

Tăng pH trong nước thải từ 4,5 lên 5,0. giảm 3% nước thải và 70% phát tán khí

1999-2000

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Tác giả:Vnccp