Đào tạo hệ thống quản lý năng lượng
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/ERC1.jpg
Các chương trình đào tạo – Đào tạo “Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong doanh nghiệp”. – Đào tạo “Xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng”. – Đào tạo “Người quản lý n ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/traing-tietkiemnangluong.jpg
Nội  dung chương trình đào tạo: gồm 2 phần Phần 1: Theo chương trình chuẩn của Bộ Công Thươgng – Các qui định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. – Quản lý và Sử dụng năng ...
'