Hệ thống quản lý
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/quan-ly-chat-luong.jpg
Tùy theo thực trạng của từng Doanh nghiệp mà có thời gian triển khai cũng như khối lượng công việc khác nhau, nhưng đều trải qua các giai đoạn chính sau: STT Nội dung công việc Ghi chú I. GIAI ĐOẠN CH ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/quy-trinh.jpg
ISO 50001 giúp doanh nghiệp tiếp cận quản lý năng lượng theo vòng tròn PDCA và kết hợp áp dụng quản lý năng lượng trong thực tiễn hằng ngày, cụ thể: Áp dụng và tuân thủ đúng theo tiêu chuẩn ISO 50001 ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/ISO-5001.jpg
ISO 50001:2011 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức ISO xây dựng và ban hành. Mục đích của Tiêu chuẩn Quốc tế này nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần t ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/tietkiemnangluong.jpg
Hệ thống quản lý năng lượng là tập hợp các yếu tố liên quan hoặc tương tác lẫn nhau để thiết lập chính sách năng lượng và các mục tiêu chỉ tiêu, các quá trình và thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đó. N ...
'