Hệ thống quản lý năng lượng là gì
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/ISO-5001.jpg
ISO 50001:2011 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức ISO xây dựng và ban hành. Mục đích của Tiêu chuẩn Quốc tế này nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần t ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/tietkiemnangluong.jpg
Hệ thống quản lý năng lượng là tập hợp các yếu tố liên quan hoặc tương tác lẫn nhau để thiết lập chính sách năng lượng và các mục tiêu chỉ tiêu, các quá trình và thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đó. N ...
'