Quy trình xây dựng hệ thống quản lý năng lượng
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/quan-ly-chat-luong.jpg
Tùy theo thực trạng của từng Doanh nghiệp mà có thời gian triển khai cũng như khối lượng công việc khác nhau, nhưng đều trải qua các giai đoạn chính sau: STT Nội dung công việc Ghi chú I. GIAI ĐOẠN CH ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/quy-trinh.jpg
ISO 50001 giúp doanh nghiệp tiếp cận quản lý năng lượng theo vòng tròn PDCA và kết hợp áp dụng quản lý năng lượng trong thực tiễn hằng ngày, cụ thể: Áp dụng và tuân thủ đúng theo tiêu chuẩn ISO 50001 ...
'