Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000
– Được chứng nhận bởi các tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu (tổ chức được công nhận bởi bên thứ 3-thành viên của IAF). – Tránh các rủi ro chứng nhận tại các tổ chức chứng nhận chưa được c ...
Việc chứng minh được rằng tổ chức đang xem xét các ảnh hưởng tới môi trường và xây dựng hệ thống tại cơ sở ngày càng trở nên quan trọng, việc này không chỉ có lợi cho môi trường mà còn giảm bớt được c ...
'