Kiểm toán năng lượng
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/10/tiet-kiem-chi-phi.jpg
Để đưa ra một báo giá kiểm toán năng lượng chuẩn, đơn vị có nhu cầu kiểm toán năng lượng sẽ phải xác định nhiều nội dung cụ thể để cung cấp cho nhà kiểm toán năng lượng. Đây là nội dung mà nhiều đơn v ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/09/loi-ich-KTNL11.jpg
Trước khi đề cập đến lợi ích của kiểm toán năng lượng, chúng ta cần hiểu cho đúng về kiểm toán năng lượng: Có rất nhiều lợi ích mà kiểm toán năng lượng mang lại cho doanh nghiệp. dưới đây là một số lợ ...
http://tietkiemnangluong.com/wp-content/uploads/2015/09/silder-kiem-toan-nang-luong2.jpg
Kiểm toán năng lượng là một trong những nhiệm vụ đầu tiên để hoàn thành chương trình kiểm soát năng lượng hiệu quả. Có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán năng lượng và ngay trong chính sách Sử Dụ ...
'