Tại sao cần hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015

Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng bởi:

 Một hệ thống quản lý tốt sẽ tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt

ISO 9001: 2015 giúp định hướng các hoạt động theo quá trình

-ISO 9001: 2015 giúp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hệ thống và có kế hoạch

-ISO 9001: 2015 giúp giảm thiểu và loại trừ các chi phí phát sinh sau kiểm tra, chi phí bảo hành và làm lại.

-ISO 9001: 2015 giúp cải tiến liên tục hệ thống chất lượng và cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm.

 Tăng năng suất và giảm giá thành:

-ISO 9001: 2015 cung cấp các phương tiện giúp cho mọi người thực hiện công việc đúng ngay từ đầu để giảm thiểu khối lượng công việc làm lại

-ISO 9001: 2015 giúp kiểm soát chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, giảm lãng phí về thời gian, nguyên vật liệu, nhân lực và tiền bạc

-ISO 9001: 2015 giúp giảm được chi phí kiểm tra cho cả công ty và khách hàng

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest
'